คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ที่ 222/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Download (PDF, 417KB)

Share