กองสวัสดิการสังคม จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎร

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในตำบลอีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงในการออกไปหางานทำนอกบ้าน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share