กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับศูนย์พัฒนาคริบครัวในชุมชนตำบลเวียงทอง จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเวียงทอง จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัยขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และส่งเสริมให้ครอบครัวมีภูมิคุมกันต่อปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share