ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการอนุญาตให้จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ และหน่วยที่รับผิดชอบโครงการ เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แย้และป่าแม่สาง และวาระอื่นๆร่วมด้วย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share