โครงการออกกำลังกาย Aerobic เพื่อสุขภาพ 2565 ของ ชมรม Dance For Health

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในการดำเนินโครงการออกกำลังกาย Aerobic เพื่อสุขภาพ 2565 ของ ชมรม Dance For Health หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และเพื่อประชาชนในตำบลเวียงทองมีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ได้มอบหมายให้ นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดทองเกศเก่า หมู่ที่ 2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่

Share