นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 2/2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พร้อมด้วย นางโสภิต ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น ที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพ นายสายันณ์ วงค์ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของประชาชนตำบลเวียงทอง

Share