คณะผู้บริหารฯ อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 1 และ2 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแพร่นครา นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นายโผน เวียงนิล รองนายกฯ และนางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกฯ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบกฎหมาย สามารถนำไปดำเนินการพัฒนาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องต่อไป

Share