นายกเสรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคนในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นายโผน เวียงนิล รองนายกฯ นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย จ่าสิบเอกทินกร ทะฤาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นางสาววันทนา ปัญญาเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางวิภาดา เวียงนาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลเวียงทอง ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคนในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 ครัวเรือน

จำนวน 2 ครัวเรือน

Share