นายกเสรีฯ มอบหมายเลขาฯ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP และครัวเรือนที่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้ นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นางสาววันทนา ปัญญาเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางสาวอุบลวรรณ เจริญยิ่ง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น พร้อมคณะฯ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสูงเม่น ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP และครัวเรือนที่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ ในพื้นที่ตำบลเวียงทอง จำนวน 3 ครัวเรือน

Share