นายกเสรีฯ ร่วมกับนายอำเภอสูงเม่น ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลเวียงทอง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา
นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกฯ นายเอนก สบายสุข รองปลัดฯ นางสาววันทนา ปัญญาเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลเวียงทอง โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น กิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาสุก และอาสาสมัครพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ร่วมด้วย

Share