ประชุมแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)

     เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีประชุมแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เพื่อให้การกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ การผังเมือง และปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลเวียงทอง  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๘ โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกอบต.เวียงทอง เป็นประธานกรรมการ

DSC_0004  DSC_0006   DSC_0015

Share