โครงการแม่บ้านและเกษตรกรตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการแม่บ้านและเกษตรกรใส่ใจสุขภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีเกษตรกรและแม่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมตรวจสารพิษตกค้างในเลือดจำนวน 300 คน

1

2 3

4

Share