วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยสามัญที่ 1 พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share