ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share