ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share