ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง จำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจัดทำได้

Share