ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share