ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานครูส่วนท้องถิ่นและข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล

Share