มอบทุนกองทุนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประจำอำเภอสูงเม่น

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เวียงทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาสุก และกลุ่มอสม.ในพื้นที่ ร่วมมอบทุนกองทุน พชอ.สูงเม่น ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ รวมจำนวน 6 ราย

Share