โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการในตำบลเวียงทอง

Share