ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่2)

Share