ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ลงทะเบียนเดือน มิถุนายน 2564 เริ่มรับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป)

Share