ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กลุ่มผู้มีทักษะ) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ

ประกาศผล

Share