ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

Share