ล้างทำความสะอาดตลาดสดน้ำบ่อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มีบัญชาการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาตำบลเวียงทอง ทำความสะอาดล้างตลาดสดน้ำบ่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

Share