ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 จากบ้านนางศิริยุพา คชสีห์ ถึงถนนเลียบแม่น้ำยม (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่อบต.เวียงทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share