ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๑๕)

ด้วยจังหวัดแพร่แจ้งประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๘) นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดและคำสั่ง จำนวน ๒ ฉบับ

Share