การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจะดำเนินการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
2. ภาษีป้ายให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 หากเลยกำหนดไม่ยื่นแบบจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 60 ของค่าภาษี
3. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564
Share