ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน คสล. จากสามแยกบ้านนายปาน เวียงนาค ถึงห้าแยกเศรษฐกิจ เชื่มระหว่าง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share