ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 73-005 จากแยกเข้าฌาปนสถานบ้านผาสุก ถึงสวนนายโผน เวียงนิล หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share