องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ระดับดี

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา นางเกษณี ชื่นบาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้ารับรางวัลศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ระดับดี ณห้องประชุมอำเภอเมืองแพร่ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นแรงพลักดันในการทำงานของทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองศพค

ศพด2

Share