กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการในพื้นที่ตำบลเวียงทอง

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการในพื้นที่ตำบลเวียงทอง (ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ) จำนวน 2 ราย ในระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 – 3 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการที่มีฐานะยากจน ให้มีสภาพที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย สะดวก และเหมาะสมกับความพิการของผู้พิการ

Share