การยื่นคำขอจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้กลุ่มวิสาหกิจ สถาบันเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรที่สนใจ โดยสามารถยื่นขอจดแจ้งต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

Share