การขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แจ้งประชาสัมพันธ์ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขึ้นทะเบียน เพื่อรับสิทธิต่างๆ ดังนี้ หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และให้แต้มต่อแก่ SME ที่เสนอราคา (e-Bidding) สูงกว่าราคาต่ำสุดได้ร้อยละ 10 โดยผู้มีสิทธิประโยชน์ดังกว่าจะต้องเป็น SME ที่ขึ้นบัญชีไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

Share