การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของวิสาหกิจชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้วิสาหกิจชุมชนขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของวิสาหกิจชุมชน เพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลชุมชนและเพื่อให้สามารถเข้าถึงการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนบางมาตรการได้ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิตสินค้าและบริการในเรื่องต่างๆของภาครัฐและเอกชน โดยวิสาหกิจชุมชนนั้นๆต้องไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีรายได้จากการดำเนินกิจการมากกว่า 60,000 บาท/ปี ยื่นคำร้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่วิสาหกิจชุมชนมีภูมิลำเนาตั้งอยู่

Share