เสนอของบประมาณก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงทอง ต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เสนอของบประมาณก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ต่อนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกรพื้นที่จังหวัดแพร่ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Share