โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลเวียงทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลเวียงทอง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2564 เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการพึ่งพิง ไม่น้อยกว่า 20 วันต่อเดือน ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ตำบลเวียงทอง

Share