ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดลอกดินตะกอนดิน ลำห้วยร่องแวง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดลอกดินตะกอนดิน ลำห้วยร่องแวงถึงแม่น้ำยม ตามโครงการขุดลอกทางน้ำชลประทาน เพื่อให้การขุดลอกทางน้ำฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share