คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์เสริมจมูกแบบไม่ถาวร เป็นการชั่วคราว, ห้ามขายสินค้าบัตรพลังงาน เป็นการชั่วคราว และห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน เป็นการชั่วคราว

คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์เสริมจมูกแบบไม่ถาวร เป็นการชั่วคราว, ห้ามขายสินค้าบัตรพลังงาน เป็นการชั่วคราว และห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการแจ้งเตือนป้องกันอันตรายและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากสินค้าและบริการดังกล่าว

Share