สรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้สรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 โดยให้ภาครัฐ ภาควิชาการ และประชาชนให้การสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพของแต่ละจังหวัดต่อไป

Share