ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงทะเบียนเดือน ตุลาคม 2563 เริ่มรับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป)

Share