สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดรับสมัครเยาวชน บุคคลทั่วไป ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง เข้าฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยทำการฝึกในวันและเวลาราชการ จำนวน 6 สาขา ได้แก่ ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก, ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร, ช่างซ่อมเครื่องยนต์, ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์, ช่างไม้เครื่องเรือน และช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. อายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไป
2. มีความประพฤติดี สามารถเข้ารับฝึกได้ตลอดหลักสูตร
3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
4. มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก
5. เป็นผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เปิด
**ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
Share