โครงการวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินกิจกรรมลอยกระทง ตามโครงการวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย รวมถึงเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้กับเด็กๆ

Share