ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์วะห์หรือตับลีฆ) (ฉบับที่ 10/2563)

อำเภอสูงเม่น แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์วะห์หรือตับลีฆ) (ฉบับที่ 10/2563) โดยให้ดำเนินการประสานปฏิบัติกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ถ้ามี) ในการกำกับดูแลและตรวจตราการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของทางราชการและประกาศจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาตามราชการกำหนด โดยให้คำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรค การแพร่กระจายเชื้อ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญโดยเฉพาะการเน้นย้ำให้ลงทะเบียนสถานที่จัดกิจกรรมผ่าน www.ไทยชนะ.com เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสแกนคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดกิจกรรม และจัดเตรียมพื้นที่สำหรับละหมาดตามประกาศจุฬาราชมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย

Share