แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำก่อนฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64

เกษตรอำเภอสูงเม่น แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำก่อนฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64 เนื่องจากสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ปี 2563 ที่สถานีห้วยสัก (Y.20) อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปี 2562 ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้น้ำในปีการผลิต 2563/64 นั้น อาจจะแล้งกว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรพิจารณาการปลูกพืชฤดูแล้ง ปีการผลิต 2563/64 เมื่อมีการเพาะปลูกให้หาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่การเกษตรว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เพื่อเป็นการลดพื้นที่ความเสี่ยงของภาคการเกษตรในภายภาคหน้า

Share