การดำเนินรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จะดำเนินการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป้าหมายคือผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนที่มีอายุครบ 60 ปี และผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 และผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาในเขตพื้นที่ตำบลเวียงทอง แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มีแผนกำหนดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
– วันที่ 21 ตุลาคม 2563 หมู่ที่ 1
– วันที่ 22 ตุลาคม 2563 หมู่ที่ 2
– วันที่ 26 ตุลาคม 2563 หมู่ที่ 3
– วันที่ 27 ตุลาคม 2563 หมู่ที่ 4
– วันที่ 28 ตุลาคม 2563 หมู่ที่ 5
– วันที่ 29 ตุลาคม 2563 หมู่ที่ 6
– วันที่ 30 ตุลาคม 2563 หมู่ที่ 7
– วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 หมู่ที่ 8
– วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 หมู่ที่ 9
– วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 หมู่ที่ 10
– วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 หมู่ที่ 11
– วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 หมู่ที่ 12
หรือ ลงทะเบียนได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในวันและเวลาราชการ และโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 054-626983 ต่อ 122
Share