รับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดรับสมัคร ช่างฝีมือ บุคคลทั่วไปและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการทดสอบฝีมือ ความรู้ ความสามารถทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพ โดยผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะมีอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝรมือแรงงานแพร่ (ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน)

Share