การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

ตามที่จังหวัดแพร่ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พร 0014.3/ว 11201 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต โดยให้หน่วยงานหรือประชาชนที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายป่าไม้ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

 

Share