คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5 สำหรับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/guideline_red_covid19.pdf?fbclid=IwAR1gQpn7EXwhEItDtmK3vaq4Acsb5Zg8pp10-k1S_5HJ5SGSZijWzOFrUCk

 

Share