การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

วันที่ 23 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีการพิจารณาร่างแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในวันที่ 28 กันยายน 2563

Share